Regulamin

Regulamin Sklepu TOPROWERY.PL
(obowiązujący od 01.01.2020 r.)
§1 Słownik pojęć
1. Sprzedawca, Administrator danych – PHU KUŁOT z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 22, 27-200 Starachowice, NIP: 9111845774, Regon: 022494657, nr tel. 796 266 119, adres e-mail: toprowery@gmail.com
2. Sklep – serwis internetowy należący do Sprzedawcy, dostępny pod domeną toprowery.pl, za pośrednictwem którego Kupujący może składać Zamówienia.
3. Kupujący – każdy podmiot składający zamówienie w Sklepie (Konsument lub osoba nieposiadająca statusu Konsumenta).
4. Konsument – Kupujący będący osobą fizyczną, dokonujący czynności prawnej (umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu), niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową (art. 221Kodeksu Cywilnego).
5. Regulamin – niniejszy Regulamin.
6. Towar – rzecz ruchoma, dostępna w sprzedaży w Sklepie, w szczególności rowery, części rowerowe, akcesoria sportowe itp. Pod pojęciem Towaru należy także rozumieć Towar wraz z usługą montażu.
7. Zamówienie – oświadczenie woli Kupującego, zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy sprzedaży Towarów na odległość za pośrednictwem Sklepu, określające co najmniej rodzaj i liczbę Towarów.
§2 Postanowienia ogólne
1. Regulamin określa zasady zawarcia i wykonania umowy sprzedaży Towarów znajdujących się na stronie Sklepu, obowiązujące na terenie Polski.
2. Do składania Zamówień w Sklepie niezbędne jest posiadanie urządzeń pozwalających na dostęp do Internetu, poczty e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych, umożliwiającej wyświetlanie stron www.
3. Przedmiotem sprzedaży są Towary prezentowane przez Sklep w chwili składania Zamówienia.
4. Ceny uwidocznione obok Towarów podawane są w polskich złotych i zawierają podatek VAT.
5. Informacje dotyczące poszczególnych Towarów nie stanowią oferty sprzedaży w rozumieniu przepisów prawa cywilnego. Zawartość Sklepu internetowego stanowi zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
6. Zakazuje się osobom korzystającym ze Sklepu (w tym Kupującym) zamieszczania w nim treści bezprawnych (np. w opiniach o Towarze).
§3 Jakość Towarów
1. Towary sprzedawane przez Sklep pochodzą z bieżącej produkcji i są produktami pełnowartościowymi, dystrybuowanymi bezpośrednio przez producentów, hurtowników i posiadającymi pełną gwarancję producentów.
2. Sprzedający zapewnia, iż stosownie do obowiązujących przepisów prawa, obowiązany jest do zapewnienia zgodności Towarów z umową. Obowiązek powyższy oznacza konieczność dostarczenia Towarów bez wad fizycznych oraz prawnych. Przez wadę Towaru rozumie się niezgodność Towaru z umową, a w szczególności:
brak właściwości, które Towar tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel w umowie oznaczony, albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
nie ma właściwości, o których Sprzedawca zapewnił Kupującego, w tym przedstawiając próbkę albo wzór;
nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zawarciu umowy, a Sprzedawca nie zgłosił zastrzeżeń co do takiego jej przeznaczenia;
wydanie Towaru w stanie niezupełnym;
jeżeli Towar został nieprawidłowo zamontowany lub uruchomiony, a czynności te zostały wykonane przez Sprzedawcę lub osobę trzecią, za którą Sprzedawca ponosi odpowiedzialność

§4 Składanie Zamówień
1. Sprzedawca umożliwia kontakt oraz składanie Zamówień w następujący sposób:
za pośrednictwem Sklepu wypełniając interaktywny formularz-zamówienie;
przez telefon na numery: 796 266 119;
pocztą elektroniczną e-mail na adres: info@toprowery.pl
2. Koszt połączeń telefonicznych jest zgodny z posiadaną przez Kupującego taryfą.  
3. W celu złożenia Zamówienia poprzez Sklep należy dodać wybrany Towar do koszyka, a następnie postępować zgodnie z dalszymi informacjami wyświetlanymi na stronie Sklepu.
4. Po złożeniu Zamówienia Kupujący otrzymuje:

a) automatyczny e-mail będący potwierdzeniem złożenia Zamówienia u Sprzedawcy – wraz ze wszystkimi istotnymi warunkami Zamówienia (w przypadku złożenia Zamówienia za pomocą serwisu Sklepu internetowego) oraz informacjami dotyczącymi praw i obowiązków Kupujących;
b) w ciągu 1 dnia roboczego od złożenia Zamówienia – informację poprzez e-mail lub telefonicznie, potwierdzającą przyjęcie Zamówienia do realizacji i zawarcie umowy sprzedaży Towarów.
5. W przypadku stwierdzenia przez Kupującego niezgodności w przesłanej przez Sklep informacji, o której mowa w § 4 ust. 4 lit. a) Regulaminu, Sprzedawca prosi o kontakt telefoniczny pod podany w tej informacji numer telefonu lub kontakt za pomocą poczty e-mail, w celu skorygowania niezgodności.
6. Modyfikacja treści Zamówienia przez Kupującego jest możliwa do czasu, gdy Towar nie został jeszcze wysłany. W tym celu należy skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie lub za pomocą poczty e-mail.
7. W związku z faktem, iż wszelkie dokumenty przesyłane do Klienta podczas realizacji Zamówienia zapisywane są w formacie PDF, Kupujący w celu dokonania Zakupów w Sklepie Sprzedawcy powinien posiadać komputer z dostępem do internetu oraz program umożliwiający przeglądanie plików zapisanych w formacie PDF.
8. Kupujący wyraża zgodę na otrzymywanie w formie elektronicznej (plik PDF): potwierdzenia złożenia Zamówienia, niniejszego Regulaminu oraz wzoru oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
9. W przypadku płatności ratalnej, realizacja Zamówienia następuje po uzyskaniu przez Kupującego pozytywnej decyzji kredytowej. W przypadku decyzji negatywnej, Kupujący może zmienić sposób realizacji płatności, bądź Zamówienie anulować.
§5 Koszt dostawy
1. Koszt dostawy Towaru na terenie kraju (koszty przesyłki) pokrywa Kupujący zgodnie z obowiązującym w danym okresie cennikiem dostaw w Sklepie. W przypadku gdy kwota zakupów przekracza 500 zł, koszt dostawy wynosi 0 zł. Koszt dostawy może być również ustalony indywidualnie.
2. Sprzedawca nie realizuje wysyłek poza granice Polski.
§6 Warunki płatności
1. Sprzedawca udostępnia następujące sposoby realizacji płatności:
gotówką do rąk pracownika firmy kurierskiej (za pobraniem)
przelewem elektronicznym, kartą płatniczą
przelewem tradycyjnym – ING BANK ŚLĄSKI 19 1050 1432 1000 0092 0254 7940
płatność ratalna realizowana za pośrednictwem banku


2. Terminy płatności:
w przypadku płatności za pobraniem – w dniu dostarczenia Towaru;
w przypadku płatności kartą płatniczą, przelewem elektronicznym bądź za pośrednictwem serwisu rozliczeniowego – bezpośrednio po złożeniu Zamówienia;
w przypadku przelewu tradycyjnego – w dniu księgowania przelewu na koncie firmowym
w przypadku płatności ratalnej - terminy płatności ratalnej, terminy płatności poszczególnych rat określone są w umowie z bankiem udzielającym kredytu.
Sprzedaż ratalna:
1. Raty udzielane są przy zakupie powyżej 100 zł.
2. Końcowym etapem po złożeniu Zamówienia jest uzupełnienie wniosku ratalnego z danymi, które posłużą do weryfikacji zdolności kredytowej w banku. Ważne jest, aby podane przez Klienta dane były zgodne ze stanem rzeczywistym, gdyż będą one sprawdzane w dalszym procesie weryfikacji. W przypadku pozytywnej decyzji, następuje realizacja Zamówienia. W momencie wysłania przesyłki Klient otrzymuje na adres e-mail informację z numerem listu przewozowego, który jest przypisany do danego Zamówienia.
3. W przypadku negatywnej weryfikacji, wniosek zostanie odrzucony przez bank. W tym momencie istnieje możliwość zmiany formy płatności za zamówiony Towar.
4. Decyzja Banku podjęta zostaje w przeciągu 1 dnia roboczego. O wyniku weryfikacji wniosku ratalnego, Klient zostaje poinformowany osobną wiadomością e-mail.
§7 Realizacja Zamówień
1. Kupujący obowiązany jest podać prawidłowe i aktualne dane kontaktowe. Brak prawidłowych danych może uniemożliwiać realizację Zamówienia.
2. W trakcie realizacji Zamówienia Kupujący otrzymuje wiadomości e-mail z informacją o zmianie statusu Zamówienia.
3. Status realizacji Zamówienia Kupujący może w każdej chwili sprawdzić na stronie głównej Sklepu.
4. Sprzedawca realizuje dostawę Towarów za pośrednictwem firm spedycyjnym działających na terenie Polski. Dostawa następuje jedynie na terenie Polski.
6. Przesyłki dostarczane są w godzinach od 8.00 do 18.00, w terminie 2-3 dni od daty zawarcia umowy. Termin ten może ulec wydłużeniu, nie więcej jednak niż do 30 dni, jeżeli zamówiony Towar sprowadzany jest z magazynu zagranicznego, o czym Kupujący zostanie poinformowany.
7. Dokument sprzedaży Kupujący otrzymuje w formie tradycyjnej – paragon bądź faktura VAT, która znajduje się pod listem przewozowym bądź wewnątrz przesyłki.
§8 Sprawdzenie przesyłki przez Kupującego
1. Klient w momencie odbioru przesyłki z zamówionym Towarem sprawdza, czy przesyłka nosi ślady uszkodzenia oraz czy przesłany Towar nie jest uszkodzony:
jeżeli odebrana przesyłka z zamówionym towarem nosi ślady uszkodzenia lub zamówiony Towar jest uszkodzony, w celu ustalenia czy szkoda powstała podczas transportu, czy została spowodowana przez Klienta po odbiorze towaru, zaleca się sporządzenie z udziałem przewoźnika (kuriera) protokołu uszkodzenia przesyłki, który jest dowodem uprawdopodabniającym, iż szkoda powstała podczas przewozu;
bardzo ważne jest, aby prawidłowo opisać w tym protokole stan opakowania i otrzymanego Towaru oraz zamieścić wszelkie informacje, które pomogą wykluczyć udział Klienta w spowodowaniu szkody. Prawidłowe sporządzenie w/w raportu znacznie przyspieszy ustalenie, w którym momencie powstała szkoda.
2. W protokole szkody transportowej daty odbioru przesyłki, zgłoszenia szkody oraz spisania raportu powinny być takie same. Prawidłowo sporządzony protokół szkody, znacznie usprawni ustalenie momentu powstania szkody oraz złożenie reklamacji w firmie spedycyjnej, a tym samym w przypadku uznania reklamacji, przyspieszy wysyłkę nowego towaru do Klienta lub zwrot należności. Po spisaniu raportu szkody należy niezwłocznie skontaktować się ze Sklepem
3. Klient może odmówić przyjęcia uszkodzonej przesyłki. W takim wypadku bardzo ważne jest, aby niezwłocznie powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę telefonicznie bądź e-mail.
4. W przypadku trudności ze sprawdzeniem Towaru lub odmowy spisania protokołu szkody przez kuriera, Sprzedawca zaleca spisanie danych osobowych pracownika firmy kurierskiej (imienia, nazwiska oraz numeru telefonu) i niezwłoczne przekazanie tej informacji do Sklepu.
5. Odpowiedzialność za przypadkowe zaginięcie lub przypadkowe pogorszenie jakości towarów w czasie transportu do momentu ich wydania Klientowi, ponosi Sprzedający.
§9 Odstąpienie od umowy ("zwrot" Towaru)
1. Kupujący mający status Konsumenta może odstąpić od umowy sprzedaży Towarów zakupionych u Sprzedawcy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania Towaru, tj. od dnia wejścia w fizyczne posiadanie Towaru przez Konsumenta lub:

a) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące wiele Towarów, które są dostarczane osobno, partiami lub częściami, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniego Towaru, partii lub części;
b) w przypadku, gdy Konsument złoży jedno Zamówienie obejmujące dostarczenie Towarów partiami lub w częściach, termin czternastodniowy należy liczyć od momentu wejścia w fizyczne posiadanie ostatniej partii lub części.
2. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem. Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy przesyłany jest Kupującemu za pośrednictwem wiadomości e-mail, potwierdzającej przyjęcie Zamówienia do realizacji.
3. Prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyny nie przysługuje Konsumentowi w wypadkach określonych w obowiązujących przepisach, a to w odniesieniu:

a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą Konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust. 1;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez Konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez Konsumenta w złożonym przez niego Zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.
4. W przypadku odstąpienia od umowy bez podania przyczyny, Kupujący będący Konsumentem ma obowiązek zwrócić zakupiony Towar Sprzedawcy lub przekazać go osobie uprawnionej przez Sprzedawcę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Sprzedawca zaproponował, iż sam odbierze Towar. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed jego upływem.
5. Konsument ponosi jedynie bezpośrednie koszty zwrotu Towaru w wysokości równej opłacie za nadanie przesyłki kurierem lub za pomocą innego środka, wybranego przez Konsumenta.
6. Wszystkie dokonane przez Kupującego będącego Konsumentem płatności, zostaną zwrócone przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od umowy lub do otrzymania przez Sklep zwracanego towaru.
7. Płatności, o których mowa w ust. 6 powyżej, zostaną zwrócone tym samym sposobem, jakiego użył Kupujący, chyba że wyraził on zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
8. Kupujący nieposiadający statusu Konsumenta nie ma uprawnienia do odstąpienia od umowy, o którym mowa w § 9 ust. 1 Regulaminu. Wobec takich Kupujących zasady i terminy odstąpienia od umowy regulują przepisy Kodeksu Cywilnego.
9. Kupujący będący Konsumentem, w przypadku zwrotu Towaru w związku z odstąpieniem, o którym mowa w §9 ust. 1 niniejszego Regulaminu, ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru, będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru.
§10 Reklamacja z tytułu rękojmi
Reklamacje z tytułu rękojmi i niezgodności Towaru z umową sprzedaży można składać pisemnie na adres Sprzedawcy lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: info@toprowery.pl
Składającemu reklamację zalecamy podanie danych kontaktowych Kupującego, dokładne opisanie przyczyn reklamacji i żądań wobec Sprzedawcy, a także dołączenie dokumentu sprzedaży.
1. Sprzedający ponosi odpowiedzialność wobec Konsumenta na zasadach określonych w art. 556 Kodeksu Cywilnego i kolejnych za wady (rękojmia).
2. Sprzedający odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od momentu wydania rzeczy Konsumentowi.
3. Sprzedający w terminie 14 dni ustosunkuje się do zgłoszenia reklamacji z tytułu rękojmi. Jeżeli Sprzedawca nie ustosunkuje się w tym terminie do zgłoszenia uważa się, że uznał za uzasadnione oświadczenie lub żądanie Konsumenta. Termin 14 dni na rozpatrzenie reklamacji nie dotyczy sytuacji, w której kupującym jest podmiot inny niż konsument (np. przedsiębiorca). W tym przypadku ustawa nie zawiera terminów, które wiązałyby strony, co powoduje dowolność w kształtowaniu stosunku umownego.
Platforma ODR.
Będąc Konsumentem możesz skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń również za pomocą platformy ODR. Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Europejska platforma ODR jest interaktywną stroną internetową, za pośrednictwem której, będąc Konsumentem, możesz złożyć swoją skargę. Poniżej zamieszczamy łącze elektroniczne do platformy ODR https://ec.europa.eu/consumers/odr. Platforma ODR ma ułatwiać niezależne, bezstronne, przejrzyste, skuteczne, szybkie i sprawiedliwe pozasądowe rozstrzyganie przez Internet sporów między konsumentami i przedsiębiorcami dotyczących zobowiązań umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży lub umów o świadczenie usług zawieranych między konsumentami mieszkającymi w Unii a przedsiębiorcami mającymi siedzibę w Unii.
§11 Gwarancja
1. W przypadku Towarów objętych także gwarancją producenta uprawnienia z tego tytułu należy wykonywać zgodnie z warunkami zamieszczonymi w dokumencie gwarancyjnym, bezpośrednio do podmiotu będącego gwarantem.
2. Kupujący może skierować roszczenie z tytułu gwarancji jakości do wyznaczonego punktu serwisowego gwaranta lub skorzystać z możliwości zgłoszenia roszczenia u Sprzedawcy, który przekaże zgłoszenie gwarantowi. Zgłoszenie gwarancyjne za pośrednictwem sprzedawcy można wykonać poprzez:
kontakt telefoniczny.
kontakt mailowy
zgłoszenie pisemne, listowne
3. Uprawnienia Kupującego z tytułu odpowiedzialności Sprzedającego za wady Towaru nie wyłączają, nie ograniczają, ani nie zawieszają uprawnień Kupującego wynikających z gwarancji udzielonej przez gwaranta – na zasadach wskazanych w dokumencie gwarancyjnym.
§12 Ubezpieczenie
1. Zawarcie umowy ubezpieczenia wiąże się z dodatkowym kosztem ponoszonym przez Kupującego.
3. Sprzedawca nie jest przedstawicielem Ubezpieczyciela ani Stroną umowy ubezpieczenia.
§13 Ochrona danych osobowych
1. Podanie danych osobowych jest całkowicie dobrowolne, ale konieczne do złożenia i realizacji Zamówienia.
2. Dane osobowe przetwarzane są przez Administratora danych przede wszystkim w celu realizacji i obsługi Zamówienia (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanego dalej „RODO”). Przetwarzanie danych w jakimkolwiek innym celu możliwe jest jedynie za wyraźną zgodą Kupującego.
3. Kupujący ma prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Przysługuje mu także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
4. Dane Kupującego będą przetwarzane przez okres związany z realizacją i obsługą Zamówienia, a także do czasu przedawnienia lub wygaśnięcia roszczeń.
5. Odbiorcami danych Kupującego mogą być podmioty realizujące na zlecenie Sprzedającego zamówienie i zajmujące się jego obsługą: firmy wysyłkowe, firmy księgowe, dostawcy towarów, serwisy montażowe, dostawcy rozwiązań informatycznych, firmy obsługujące płatności, banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy windykacyjne, firmy świadczące usługi marketingowe, dostawcy usług magazynowych, dostawcy usług telekomunikacyjnych, firmy utylizujące dokumenty, uprawnione organy państwowe.
6. Szczegółowe informacje w zakresie danych osobowych i ochrony prywatności zostały zawarte w zakładce „Polityka prywatności” na stronie Sklepu.
§14 Postanowienia końcowe
1. W sprawach nieuregulowanych Regulaminem obowiązują przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
2. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Kupującego będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
3. Regulamin dostępny jest dla wszystkich Kupujących w wersji elektronicznej na stronie Sklepu w zakładce „Regulamin”.
4. Platforma ODR - Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną
§1 Definicje
1. Usługodawca - PHU KUŁOT z siedzibą w Starachowicach, ul. Radomska 22, 27-200 Starachowice, NIP: 9111845774, Regon: 022494657, nr tel. 796 266 119, adres e-mail: info@toprowery.pl
2. Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, to udostępnienie:
a) treści strony internetowej znajdującej się pod adresem www.toprowery.pl
b) usługi „Konto klienta”
c) usługi „Formularz kontaktowy”
d) usługi „Dodawanie opinii o zakupionych produktach”
e) usługi „Zadaj pytanie”
f) usługi „Dodawanie komentarzy do artykułów”
3. Użytkownik – osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej drogą elektroniczną.
4. Adres elektroniczny:toprowery@gmail.com
5. Sklep internetowy – sklep dostępny w ramach witryny www.toprowery.pl
§2 Usługi świadczone drogą elektroniczną
1. Konto klienta.
Na stronach serwisu www.toprowery.pl Użytkownik ma możliwość rejestracji Konta klienta. Rejestracja konta nie jest konieczna dla dokonania zakupów, ale umożliwia Użytkownikowi korzystanie z dodatkowych funkcjonalności ułatwiających dokonywanie zakupów. Na funkcjonalność Konta klienta składa się m.in.:
możliwość zapisania danych adresowych do wysyłki towaru, tak aby uniknąć konieczności wypełniania formularza zamówienia z danymi dotyczącymi wysyłki towaru przy każdym zakupie w Sklepie internetowym,
śledzenie stanu realizacji zamówienia,
dostęp do historii zamówień danego Użytkownika,
dostęp do edycji danych teleadresowych w złożonym zamówieniu.

W celu rejestracji Konta klienta Użytkownik zobowiązany jest podać aktywny adres e-mail.
Użytkownik może podać również dane osobowe takie ja: imię i nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu Podanie tych danych osobowych nie jest obligatoryjne, jednak ułatwia i przyspiesza zakupy w Sklepie internetowym.
Użytkownik w każdym czasie może usunąć Konto klienta. W celu usunięcia Konta klienta należy wysłać wiadomość z adresu e-mail do niego przypisanego, na Adres elektroniczny, z żądaniem usunięcia konta. Po otrzymaniu wiadomości e-mail z żądaniem usunięcia Konta klienta, zostanie ono usunięte niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po realizacji aktywnych zamówień złożonych przez Użytkownika w Sklepie internetowym.
3. Formularz kontaktowy.
Formularz kontaktowy dostępny jest między innymi poprzez aktywację linku znajdującego się pod adresem www.toprowery.pl Kontakt Umożliwia on kontakt z Usługodawcą poprzez wybranie jednej z form: kontaktu zwrotnego za pomocą połączenia telefonicznego lub wiadomości e-mail.
Do skorzystania z formularza kontaktowego konieczne jest podanie imienia, nazwiska, adresu e-mail oraz numeru telefonu.
4. Zadaj pytanie
Usługa polega na wypełnieniu formularza zawierającego treść pytania. Do skorzystania z usługi konieczne jest uzupełnienie pola „Autor”. Uzupełnienie pola może nastąpić poprzez wskazanie imienia, nazwiska lub pseudonimu.
5. Dodawanie opinii o zakupionych produktach.
Użytkownik, który zakupił produkty w Sklepie internetowym może uzupełnić formularz opinii o produkcie zawierający jego ocenę. Link prowadzący do formularza jest wysyłany na adres podany podczas składania zamówienia. Do uzupełnienia formularza wymagane jest wskazanie autora opinii. Autor może zostać określony w dowolny sposób, tj. Użytkownik może wskazać swoje imię, nazwisko lub pseudonim.
6. Komentarze do artykułów.
Użytkownicy mogą dodawać komentarze do artykułów znajdujących się na stronie Sklepu. Do skorzystania z usługi konieczne jest uzupełnienie pola „Autor”. Uzupełnienie pola może nastąpić poprzez wskazanie imienia, nazwiska lub pseudonimu.
7. Udostępnienie strony WWW.
Usługodawca świadczy usługi drogą elektroniczną polegające na umożliwieniu wyświetlania zawartości strony www.toprowery.pl oraz wszystkich podstron znajdujących się w ramach tego adresu internetowego.
§3 Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną.
1. Udostępnienie strony WWW – umowa zostaje zawarta z chwilą wyświetlenia zawartości strony internetowej, a rozwiązana z chwilą zaprzestania jej wyświetlania przez Użytkownika.
2. Formularz kontaktowy – umowa zostaje zawarta w momencie wypełnienia wszystkich pól formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa po zakończeniu kontaktu zwrotnego przez pracownika Usługodawcy.
3. Usługi Zadaj pytanie - umowa zostaje zawarta po uzupełnieniu formularza i jego przesłaniu. Przesłanie formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa z chwilą udzielenia odpowiedzi.
4. Dodawanie opinii o zakupionych produktach, Komentarze do artykułów - umowa zostaje zawarta z chwilą przesłania uzupełnionego formularza Usługodawcy. Do przesłania formularza wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa wygasa z chwilą zamieszczenia przez Usługodawcę w ramach odpowiedniej podstrony internetowej opinii o zakupionym produkcie lub komentarza do artykułu.
5. Konto klienta – umowa zostaje zawarta z chwilą założenia Konta klienta. Założenie Klienta wymaga akceptacji niniejszego regulaminu. Umowa rozwiązuje się z chwilą usunięcia Konta klienta na żądanie
§4 Informacje techniczne oraz ochrona danych osobowych.
1. Korzystanie przez Użytkownika z usług świadczonych drogą elektroniczną możliwe jest pod warunkiem spełnienia następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Posiadanie oprogramowania
I. Internet Explorer w wersji 10.0 lub nowszej z włączoną obsługą ActiveX, JavaScript i cookies,
II. Mozilla Firefox w wersji 45 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,
III. Chrome w wersji 49 lub nowszej z włączoną obsługą appletów Java, JavaScript i cookies,
b) Posiadanie ekranu o minimalnej szerokości 320 pikseli.
c) Urządzenie, z którego korzysta Użytkownik musi posiadać dostęp do Internetu.
d) W przypadku usług wyraźnie wymienionych Użytkownik musi posiadać aktywne konto poczty e-mail lub konto na portalach społecznościowych.
2. Usługodawca dokłada staranności, aby zabezpieczyć dane osobowe Użytkowników przed ich pozyskaniem przez osoby trzecie oraz ich nieuprawnioną modyfikacją. Połączenia, w trakcie których przesyłane są dane osobowe Użytkownika szyfrowane są protokołem SSL. Dane osobowe Użytkownika są przechowywane w pamięci serwerów Usługodawcy w sposób uniemożliwiający dostęp osób trzecich.
3. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane w celu realizacji transakcji oraz procesu wysyłki i nie są udostępniane podmiotom trzecim, oprócz przypadków wyraźnie wskazanych w niniejszym regulaminie.
4. Dane osobowe w postaci danych adresowych są udostępniane firmie dokonującej doręczeń towarów zakupionych w sklepie.
5. Dane służące do realizacji płatności elektronicznej zostaną przekazane firmie płatniczej zajmującej się realizacją płatności z wykorzystaniem kart kredytowych lub płatniczych.
§5 Zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
1. Zakazane jest dostarczanie przez Użytkowników treści:
a) Powodujących zakłócenie pracy systemu teleinformatycznego Usługodawcy
b) Bezprawnych, niezgodnych z powszechnie obowiązującymi przepisami, w tym treści naruszających dobra osobiste osób trzecich bądź naruszających ogólnie przyjęte normy społeczne i dobre obyczaje.
2. Usługodawca usuwa treści bezprawne zamieszczone przez Użytkownika w ramach Sklepu internetowego.
3. Usługodawca świadczy usługi zgodnie z niniejszym regulaminem.
4. Użytkownik jest zobowiązany do korzystania z usług zgodnie z niniejszym regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
§6 Postępowanie reklamacyjne
1. Reklamacje należy składać w formie wiadomości e-mail na adres elektroniczny Usługodawcy bądź w formie pisemnej na adres: TOPROWERY.PL SKLEP ROWEROWY ul. Radomska 22, 27-200 Starachowice.
2. Reklamacja powinna zawierać opis problemu będącego podstawą reklamacji.
3. Reklamacje rozpatrywane są w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania przez Usługodawcę.
§7 Zmiana regulaminu świadczenia usług drogą elektroniczną.
1. Sklep Internetowy może zmienić niniejszy regulamin z ważnych przyczyn. Przez ważne przyczyny rozumie się okoliczności wynikające ze zmiany:
I. funkcjonalności sklepu internetowego,
II. obowiązujących przepisów prawa,
III. profilu działalności Usługodawcy,
IV. świadczonych usług,
2. Zmiana regulaminu następuje poprzez wypowiedzenie jego dotychczasowych warunków za pomocą wiadomości e-mail skierowanej do zarejestrowanych Użytkowników na adres wskazany w trakcie rejestracji Konta klienta. Wraz z oświadczeniem o wypowiedzeniu Sklep Internetowy przesyła nową treść Regulaminu. Termin wypowiedzenia wynosi 14 dni.
§8 Pozasądowe rozwiązywanie sporów
Stosownie do treści art. 14 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (EU) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r., konsumenci mogą skorzystać z pozasądowej drogi rozstrzygania sporów związanych umową sprzedaży lub świadczenia usług zawartą przy wykorzystaniu sieci Internet. Spór można oddać do rozstrzygnięcia za pomocą platformy internetowej dostępnej pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr.